Obchodní podmínkyTyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako "Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti mezi společností

Salátos s.r.o.
IČ: 06877150
se sídlem Varšavská 715/36, Praha 2, 120 00
zapsánou u Městského soudu v Praze, spisová značka 279284
Provozovatele restaurací s názvem Los Salátos
www.lossalatos.cz
messenger: facebook.com/LosSalatos

Tel. 722 92 91 94

(dále jen jako „Prodávající“)

a zákazníkem (dále jen jako "Kupující")

vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je zboží Prodávajícího (dále jen jako "Zboží") (dále jen jako "Smlouva"), a jež je uzavírána prostřednictvím jeho on-line obchodu umístěného na stránkách www.lossalatos.cz (dále jen jako "Los Salátos") v souvislosti se Zbožím zde nabízeným.

(dále jen jako „Obchodní podmínky“).

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Všude tam, kde se mluví o právech a povinnostech ze Smlouvy, jsou tím myšlena práva a povinnosti ze Smlouvy včetně těchto Obchodních podmínek
 2. Uzavřením Smlouvy Kupující prohlašuje, že se s aktuálním zněním těchto Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření Smlouvy seznámil, porozuměl jim, s jejich zněním souhlasí a bude se jimi řídit
 3. Aktuální znění těchto Obchodních podmínek je volně přístupné na internetových stránkách Prodávajícího a je tak každému umožněno jejich zobrazení a archivace.

Objednávky, uzavření Smlouvy, platební podmínky a doručení Zboží

 1. Na stránkách Los Salátos jsou uvedeny informace o zboží a jeho vlastnostech, o jeho cenách, a o nákladech spojených s dodáním a balením Zboží při doručování v rámci části území města Pardubic. Zboží je doručováno pouze na části území města Pardubic, jež Kupující nalezne na stránkách Los Salátos v sekci úvodní. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu jejich zobrazení na stránkách Los Salátos. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 2. Úprava složení Zboží podle požadavků Kupujícího je možná na základě individuální dohody. Úprava Zboží je možná pouze za předpokladu, že výkon dané úpravy je technologicky možný. Pokud Prodávající neupozorní Kupujícího na nemožnost splnění jeho požadavku na úpravu složení produktu, předpokládá se, že změna je možná.
 3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Kupující sám.
 4. Objednávku Zboží provede Kupující bez jakéhokoliv přihlašování, po vyplnění potřebných údajů. Objednávky je možné uskutečnit na internetových stránkách Los Salátos nebo telefonicky na tel. čísle 722 92 91 94 a to pouze v provozní době uvedené na internetových stránkách Los Salátos. Objednávky zadané mimo provozní dobu, budou uskutečněny během provozní doby následující po momentě zadání objednávky. Kupující jednotlivé položky Zboží vkládá ve zvoleném množství do virtuálního nákupního košíku. Jednou vložené Zboží lze z košíku odstraňovat. Po volbě Zboží a vyplnění potřebných údajů, klikne Kupující na "odeslat objednávku". Kupující má možnost údaje uvedené v objednávce zkontrolovat a případně změnit. Celým procesem odeslání objednávky provede Kupujícího prostředí Los Salátos. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“.
 5. Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky vyjma situací, kdy Prodávající bezodkladně po odeslání objednávky informuje Kupujícího, že zásoby objednaného Zboží byly vyčerpány, nebo že Prodávající není schopen toto Zboží dodat z jiných důvodů.
 6. Kupující prohlašuje, že údaje uvedené v objednávce či jinak poskytnuté Prodávajícímu jsou pravdivé a správné. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů Kupujícím. Kupující Prodávajícímu odpovídá za škodu mu způsobenou sdělením nesprávných či nepravdivých osobních údajů.
 7. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat Kupujícího o dodatečné telefonické nebo písemné potvrzení objednávky.
 8. Prodávající může po Kupujícím požadovat zálohovou či jinou obdobnou platbu.
 9. Kupující si při zadávání objednávky může zvolit z následujících způsobů úhrady kupní ceny Zboží a ostatních nákladů :
  • hotovostní platby při převzetí Zboží od rozvozce nebo na provozovně Prodávajícího,
  • bezhotovostní platbou na stránkách Prodávajícího akceptovanou Prodávajícím
  • stravenkami akceptovanými Prodávajícím.
 10. Společně s úhradou kupní ceny je Kupující povinen uhradit i náklady na balení a doručení Zboží v souladu se Smlouvou.
 11. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny a ostatních nákladů ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.
 12. Po uhrazení kupní ceny a ostatních nákladů vystaví Prodávající Kupujícímu o provedených platbách daňový doklad, který Kupujícímu zašle elektronickou poštou, nebo v případě platby v okamžiku osobního odběru nebo při platbě rozvozci mu jej předá při odběru Zboží.
 13. Je-li Prodávající povinen podle Smlouvy dodat Zboží na místo určené Kupujícím, je Kupující povinen Zboží převzít při jeho dodání. V případě nepřevzetí zboží, nebo vrácení zboží Kupujícím bez uvedení důvodu, vzniká Prodávajícímu nárok na zaplacení hodnoty objednávky. V případě, že si Zboží objednává Kupující, který už v minulosti bezdůvodně nepřevzal dodávané Zboží, vyhrazuje si Prodávající právo, aby byla kupní cena objednaného Zboží Kupujícím uhrazena předem bezhotovostním převodem. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího Zboží doručováno opakovaně nebo jiným, než smluveným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s tímto opakovaným nebo jiným způsobem doručení.
 14. Prodávající dodá Kupujícímu Zboží po první dveře adresy uvedené v objednávce. Prvními dveřmi se rozumí vchodové dveře do bytového domu, kancelářské budovy na recepci, rodinného domu apod. Prodávající není povinen dodat Zboží Kupujícímu ke dveřím jeho bytu, pokud si to Kupující osobně nevyžádal z vážných důvodů (nemocné dítě, imobilnost) a jeho požadavek na toto doručení byl potvrzen ze strany Prodávajícího.
 15. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že dojde k závažným okolnostem bránícím výrobě nebo donášce objednaného Zboží Kupujícímu. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil už část nebo celou sumu kupní ceny, bude mu příslušná částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 15-ti kalendářních dní. Prodávající si vyhrazuje právo na pozastavení rozvozových objednávek vzhledem k vyčerpané kapacitě rozvážkové služby, či za jiných okolností, které k tomuto postupu Prodávajícího vedou.

Odstoupení od Smlouvy a reklamace

 1. Vzhledem k povaze Zboží nemá Kupující v souladu s Občanským zákoníkem právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu a Prodávající neposkytuje na Zboží záruční dobu.
 2. Pokud má převzaté Zboží nedostatky (především není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady Zboží, za které Prodávající odpovídá.
 3. Pokud má Zboží vady, je možné jej reklamovat. Reklamaci musí Kupující uplatnit do 30 minut od jeho převzetí. Reklamované zboží musí obsahovat alespoň 75% svého původního objemu.
 4. V případě uplatněné reklamace je Kupující povinen uvést důvody reklamace.
 5. Reklamace je vyřešena ihned, pokud je to možné s přihlédnutím na okolnosti reklamace. Ve složitějších případech do 3 pracovních dní od převzetí reklamovaného zboží Prodávajícím. V případě uplatněné reklamace je Kupující informován o postupu při řešení reklamace.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Totožnost a kontaktní údaje správce jsou

Jméno: Salátos s.r.o.
Sídlo: Varšavská 715/36, Praha 2, 12000,

telefon: 722929194

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce na Los Salátos a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího na tuto adresu.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zpracováním osobních údajů může Prodávající, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Vyjma osob dopravujících Zboží Kupujícímu nebudou bez souhlasu Kupujícího jeho osobní údaje poskytnuty třetím osobám.
 5. Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.
 6. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může požádat Prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav.
 7. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl a/nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  · plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  · vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění

  www.lossaltos.cz +420 722929194

  Salátos s.r.o. , Varšavská 715/36, Praha 2,12000 IČ:06877150

  smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze

  strany správce plnit,

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  · po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu tří let od ukončení smluvního vztahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemcem osobních údajů je administrativní pracovnice
  · podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, · zajišťující služby provozování webu a další služby v souvislosti s webem,
  · zajišťující marketingové služby.
 2. Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů: Zpracování osobních údajů, které pro správce nevyplývá z právních předpisů, může být prováděno jen se souhlasem subjektu údajů. Poskytnutí takového souhlasu je zcela na rozhodnutí subjektu údajů.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  · právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, · právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,

popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
· právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
· právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
· právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
· právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky

na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

www.lossalatos.cz messenger: facebook.com/LosSalatos, 722929194

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména užitím hesel a antivirových programů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím ohledně Smlouvy s výjimkou Smlouvy samotné, jejíž ujednání mají přednost před těmito Obchodními podmínkami.
 1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 3. Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit i doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 4. Smlouva je po svém uzavření Prodávajícím uložena za účelem jejího úspěšného splnění, Prodávající se však nezavazuje umožnit Kupujícímu opakovaný přístup k uzavřené Smlouvě.
 5. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. Kupující se se svými stížnostmi může obracet přímo na Prodávajícího nebo na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.
 6. K projednávání sporů mezi Kupujícím a Prodávajícím jsou příslušné české obecné soudy.
 7. Pokud vztah související s užitím Los Salátos nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 8. Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 1. Subjekt údajů je oprávněn podat proti správci stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (webová schránka úřadu: uoou.cz).
 2. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 24.5.2018


V Praze dne 24.5.2018